Author Details

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All


Author Finder  

Jana, Tapan K.


  • Quantitative Assessment of Seismic Hazard in Eastern-Northeastern India Through Poisson Probability Density Function Analysis