Author Details

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All


Author Finder  

Ziauddin, M.


  • Acid Charnockite (Metasomatic) Near Sivasamudram, Karnataka State

  • Volcanism in the Younger Dharwar Rocks Near Medur Dharwar District, Karnataka