Author Details

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All


Author Finder  

Kosygin, Laishram


  • Parapsilorhynchus odishaensis, a New Cyprinid Fish (Teleostei:Cyprinidae) from Odisha, India

  • Aborichthys waikhomi, a New Species of Fish (Teleostei Nemacheilidae) from Arunachal Pradesh, India

  • Garra chindwinensis, a New Species of Cyprinid Fish (Teleostei:Cypriniformes) from Manipur, Northeastern India

  • Glyptothorax distichus, a New Species of Catfish (Teleostei: Sisoridae) from Mizoram, North-Eastern India

  • A Novel Species of Sisorid Catfish, Pseudecheneis nagalandensis sp. nov., (Teleostei: Sisoridae) from the Chindwin Basin of Nagaland, India